Правилник за трудовия ред

Изтеглете ПРАВИЛНИК  ЗА  ВЪТРЕШНИЯ  ТРУДОВ  РЕД


Детска градина „Слънце“, гр. Шумен
гр. Шумен, ул. „Съединение“ №99,
e-mail: info-2700102@edu.mon.bg, cdg_2.slance@abv.bg
                     Тел.: +359 (0)54 877096; +359 (0)54 875428, www.dgslance.com

Утвърждавам:………………
Директор на ДГ „Слънце”
Мария Ангелова 

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ДГ „СЛЪНЦЕ” – ШУМЕН

 

РАЗДЕЛ  I

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на Правилника за вътрешния трудов ред

Чл. 1. (1)  В Правилника за вътрешния трудов ред (ПВТР) се урежда организацията на труда в ДГ „Слънце”, като се отчитат особеностите в дейността и спецификата на професиите и специалностите на работниците и служителите, работещи в ДГ.

(2) В Правилника за вътрешния трудов ред се конкретизират субективните трудови права и задълженията на работодателя и на работниците и служителите, установени в Кодекса на труда, подзаконови нормативни актове по неговото прилагане, колективния трудов договор и по отделните трудови отношения, както  в Етичен кодекс на ДГ „Слънце”,  Етичен кодекс за поведение на служителите и Закона за защита срещу дискриминация.

Предназначение на  Правилника за вътрешния трудов ред

Чл. 2. (1) Целта на Правилника за вътрешния трудов ред е да се създаде такава форма на организация на труда в ДГ „Слънце”, която да гарантира възпитание и обучение, опазване живота и здравето  на деца от 3 год. възраст до постъпването им в първи клас и осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното им развитие.

(2) Основното предназначение на Правилника за вътрешния трудов ред е да осигури яснота между работодателя и работещите в ДГ „Слънце” по отношение на условията на труд, като гарантира и защитава техните права и интереси.

Съответствие на Правилника за вътрешния трудов ред с Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и нормативни актове, касаещи просветните звена

Чл. 3. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се издава от директора на основание чл. 181 от Кодекса на труда (КТ)  и урежда организацията и ръководството на ДГ „Слънце”, правата и задълженията на педагогическия, помощно-обслужващ персонал, медицински персонал.

(2) Правилникът за вътрешния трудов ред е в съответствие с КТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, с действащия колективен трудов договор, Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба № 5/2016 г. за Предучилищно образование, Наредба за работно време, почивки и отпуски, Етичен кодекс на ДГ „Слънце”, Етичен кодекс за поведение на служителите и Закона за защита срещу дискриминация.

(3) При изменение в разпоредбите на КТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане или при сключване на нов, или при изменение на действащия колективен трудов договор, които ПВТР конкретизира, директорът е длъжен в срок от един месец да внесе необходимите промени в него.

(4) В случай, че директорът не внесе необходимите промени в ПВТР и не съгласува неговото съдържание с измененията в КТ, подзаконовите нормативни актове или колективния трудов договор, работниците и служителите в ДГ „Слънце” имат право да откажат да изпълняват задълженията, които произтичат от незаконните текстове.

(5) В случай, че директорът не внесе необходимите промени в ПВТР и се свиква общо събрание на работниците и служителите в ДГ „Слънце”, на което в присъствието на директора или негов представител се обсъжда създалото се положение и се взима решение за реда и срокове, в които директорът ще внесе съответните промени.

Ред за издаване и изменение на Правилника за вътрешния трудов ред

Чл. 4. (1)  Правилникът за вътрешния трудов ред в ДГ „Слънце” се изработва и утвърждава от директора при спазване процедурата, установена в чл. 37 от КТ

(2) Правилникът за вътрешния трудов ред се изменя и допълва по реда на неговото приемане.

(3) В съответствие с КТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, директорът или упълномощени от него лица могат за определен период от време да отменят действието на Правилника за вътрешния трудов ред.

РАЗДЕЛ  II

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Действие на ПВТР във времето

Чл. 5. Правилникът за ВТР се прилага до приемането на нов Правилник за вътрешния трудов ред.

Действие на ПВТР по отношение на лицата

Чл. 6. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага спрямо всички работници и служители в ДГ „Слънце”, които полагат труд по трудово правоотношение с работодателя.

(2) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата, установени с ПВТР от момента, в който се запознаят с тях.

(3) Работодателят е длъжен да доведе ПВТР до знанието на всички работници и служители в ДГ в срок от 1 месец от неговото приемане.

(4) В случай, че работодателят не доведе ПВТР до знанието на работниците и служителите, той няма право да изисква от тях да го спазват, нито да им налага санкции при неспазването му.

(5) При постъпване на нов служител или работник работодателят задължително го запознава с ПВТР. Запознаването става от директора или ЗАС в ДГ със започване на работа, като  лицето  потвърждава с подпис в протокол, приложен към ПВТР-копие.

Чл. 7. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, които се намират на територията на ДГ „Слънце” Корпус 1 и Корпус 2.

(2) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на лицата, които идват да заместват за определен срок отсъстващи работници и служители  и временно изпълняват своите задължения в ДГ „Слънце”. Те задължително се запознават с тази част от съдържанието на  Правилника за вътрешния трудов ред, която е свързана с извършваната от тях дейност на територията на ДГ „Слънце”.

(3) ЗАС в ДГ е длъжно да доведе ПВТР до тяхното знание със започване на работа, като лицето потвърждава с подпис в протокол, приложен към ПВТР – копие.

Действие на ПВТР в пространството

Чл. 8. Правилникът за ВТР се прилага на цялата територия на ДГ „Слънце” – Корпус 1 и Корпус 2.

РАЗДЕЛ  III

РАБОТНО  ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ

Продължителност на работния ден в ДГ „Слънце”

Чл. 9. (1) Работният ден в ДГ „Слънце” е с продължителност 12 астрономични часа, на петдневна работна седмица, в съответствие с чл.15. (1) от Наредба № 5, 03.06.2016 г, за предучилищното образование; чл. 2.(1) и чл.4. от Наредба №4, 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

(2) Работниците и служителите са длъжни да спазват установената в предходната алинея продължителност на работния ден и да го спазват за изпълнение на трудовите си задължения.

Разпределение на работното време на ДГ „Слънце”

Чл. 10. (1) Разпределението на работното време на ДГ „Слънце” се установява в ПВТР.

(2)  Работният ден  на някои работници в ДГ, където характера на труда го изисква, а организацията на работа позволява се разделя на две части – огняр, пазач.

(3) Работното време в детската градина се изчислява в работни дни, с петдневна работна седмица и нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа по смисъла на чл.136 от КТ. На педагогическите специалисти и директора на институцията се възлага изпълнението на не по-малко от минималните норми преподавателска работа, определени от чл.4, приложение №1 на Наредба №4 от 20.04.2017 г., за нормиране и заплащане на труда.

Начало и край на  работния ден в ДГ „Слънце”

Чл. 11. (1) Работното време в ДГ е с фиксирани граници.

(2) Началото на работния ден на помощно-обслужващия персонал е в 6.00 часа, а на педагогическия персонал е в 7.00 ч.

(3) Краят на работния ден е в 19.00 часа.

(4) Работниците и служителите са длъжни да спазват установените предходни алинеи, начало и край на работния ден. Те са длъжни да бъдат на работните си места /в работните помещения/ преди началото на работния ден и до неговия край, както следва:

директор                                              – от   8.00   –   16.30 часа

учители 1 смяна                                  – от   7.00   –   13.15 часа

учители 2 смяна                                  – от 12.30   –   18.30 часа

учител в дежурна група                     – от 13.00   –   19.00 часа

ЗАС –  4+4 часа в Корпус 1 и Корпус2 и Домакин – 4 часа в Корпус 1 и Корпус2:

КОРПУС  1 КОРПУС 2 КОРПУС  1 КОРПУС 2
От  7,00 ч.  до  12,30 часа ВТОРНИК

ЧЕТВЪРТЪК

ПОНЕДЕЛНИК

СРЯДА

ПЕТЪК

От  7,00 ч.  до  12,30 часа ВТОРНИК

ЧЕТВЪРТЪК

ПОНЕДЕЛНИК

СРЯДА

ПЕТЪК

От  13,00 ч.  до  19,00 часа ПОНЕДЕЛНИК

СРЯДА

ПЕТЪК

ВТОРНИК

ЧЕТВЪРТЪК

От  13,00 ч.  до  19,00 часа ПОНЕДЕЛНИК

СРЯДА

ПЕТЪК

ВТОРНИК

ЧЕТВЪРТЪК

пом.възпитатели 1 смяна                   – от   6.00   –   14.30 часа

пом.възпитатели 2 смяна                   – от 10.30   –   19.00 часа

кухненски блок                                   – от   6.00   –    14.30 часа

оператор парни котли                        – от  8.00  –     16.30 часа

медицински сестри: – от 7,30   –  16.00 часа

(5) В случаите, когато работниците или служителите не могат да се явят на време на работа те са длъжни своевременно да уведомят за това директора или ЗАС.

(6) В случаите, когато на работниците и служителите се налага да напуснат работа преди края на работното време, те могат  да направят това само след разрешение на директора  и той осигури присъствие на заместник.

(7) В ДГ се води точна отчетност от директора и ЗАС за закъсненията или преждевременните напускания за всеки отделен работник или служител.

(8) ЗАС е длъжен всеки месец или при поискване да предостави този отчет, както и да уведоми незабавно директора при системни нарушения в рамките на един месец.

Почивка през работния ден в ДГ „Слънце”

Чл. 12. (1) Работното време на работниците и служителите  в ДГ  се прекъсва с една или няколко почивки  за всяка смяна на педагогическия, помощно-обслужващия персонал и медицински персонал.

(2)  Почивката не се включва в работното време на служителите.

(3) Продължителността на почивката през работния ден е както следва:

директор                                                     – 30 минути

учители                                                       – 15 минути

помощно-обслужващ персонал               – 30 минути

ЗАС, домакин:                                          От  10,00 ч.  до  10,30 часа

От  12,30 ч.  до  13,00 часа

От  16,00 ч.  до  16,30 часа

медицински персонал                               – 30 минути

(4) Началото и краят на почивката през работния ден на работещите в ДГ е както следва:

директор                                                     – от 12.00 ч  до   12.30 часа

учители 1 смяна                                         – от 11.00 ч  до   11.15 часа

ЗАС                                                             – от 12.30 ч. до   13.00 часа

– от  16,00 ч.  до  16,30 часа

Домакин                                                       -от  10.00ч. до   10.30часа

пом. възпит-ли 1 смяна                             – от 10.30 ч. до   11.00 часа

пом. възпит-ли 2 смяна                             – от 14.00 ч  до   14.30 часа

кухненски блок                                         – от 12.30 ч  до   13.00 часа

медицински специалисти                        – от 12.30 ч  до   13.00 часа

оператор парни котли                                – от 12.30 ч до   13.00 часа

Междудневна  и седмична  почивка

Чл. 13. Продължителността на междудневната непрекъсната почивка в ДГ „Слънце” е 12 часа.

Чл. 14. Седмичната почивка в ДГ „Слънце” е в събота и неделя.

Ред за ползване на платен годишен отпуск в ДГ „Слънце”

Чл. 15. (1) Работниците и служителите в ДГ  ползват полагаемия им се платен годишен отпуск както следва:

 • по график за летния период;
 • при намаляване броя на децата в групите под 16 деца, в случай че няма вирусни инфекции.
 • В случаи на намаляване броя на децата под 16 деца, единият учител минава на разделено работно време по чл. 139 ал.3 от КТ, а другият учител излиза в платен отпуск. За времето на почивка и сън отговаря помощник-възпитателя на смяна.

(2) Графикът трябва да гарантира нормалното осъществяване на дейността на детската градина според определените със специална заповед на директора минимален брой работещи служители или работници за осъществяване на съответната възпитателно-образователна дейност в ДГ.

(3) Графикът се изготвя от директора и се съгласува с учители и помощен персонал не по-късно от 20 май, след съгласуване със Кмет Община Шумен.

(4) Графикът се утвърждава от директора. Той влиза в сила от момента на утвърждаването му.

(5) Директорът не утвърждава график, който не е съгласуван с работещите в ДГ „Слънце” или не отговаря на изискванията за нормално осъществяване на възпитателно-образователната дейност в ДГ.

(6) Контролът за спазване на графика за ползване на платен годишен отпуск се възлага при отсъствие на директора на неговия  заместник  и на  ЗАС в ДГ.

(7) При намаляване броя на децата в групите под 16 деца при последователни  3 дни, при коледни и пролетни ваканции и няма обявена карантина за вирусно заболяване в съответните групи, групите се сливат и излизат в отпуск учителки с по-голям брой дни неизползван платен годишен отпуск.

(8) Всички учители излизат в отпуск само след приключване на задължителната документация за учители по Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование, представяне на анализ за дейността на групата; отчет на различните комисии и съвети за отчетния период и изминалата учебна година в срок до 30.05,  проектно предложение за годишен план за следващата година,  предложение за теми за вътрешноинституционална квалификация,приоритетни  задачи за родителски срещи и информирани съгласия за родителите за начало на учебната година, проекти за кътове на групата за следващата учебна година

(9) Всички работещи в ДГ излизат в отпуск само след подадена молба за отпуск при  директора или ЗАС 5 дни преди посочената начална дата, описана във входящ /изходящ дневник и резолирана от директора.

(10) Работниците и служителите използват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. При невъзможност се прилага чл. 176. (2) от КТ.

(11) Ползването на платения годишен отпуск може да се прекъсва по искане на работника или служителя, изразено писмено и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя.

Ред за ползване на други видове отпуски в ДГ „Слънце”

Чл. 16. (1) Работниците и служителите ползват неплатен отпуск в размер до 30 работни дни с писмено разрешение от страна на директора.

(2) Работниците и служителите ползват неплатен отпуск в размер над 30 дни до 1 година с писмено разрешение от страна на директора и  след осигуряване на заместник.

(3) При ползване на отпуск по болест незабавно  се уведомява директор или ЗАС, с цел  осигуряване на заместник по съответната длъжност.

(4) Председателят на синдикалната организация в ДГ „Слънце”  ползва отпуск в размер, установен в КТД, като своевременно уведомява директора на ДГ;

(5) Председателят на синдикалната организация в ДГ не може да  отлага отпуск по ал.4 за следваща календарна година.

РАЗДЕЛ  IV

РЕЖИМ НА ДОСТЪП,  ПРЕБИВАВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА ДГ „СЛЪНЦЕ”

Места, през които се влиза и се напуска територията на ДГ „Слънце”

Чл.17. (1) Работниците и служителите могат да влизат и напускат територията на ДГ  само през централния вход.

(2) Забранява се достъпа или напускането от страна на работниците и служителите през входовете на кухненските блокове.

Чл. 18. (1) Лица, които  не са работници или служители, могат да влизат и да напускат територията на ДГ  само през централния вход.

(2) Забранява се достъпа или напускането от страна на трети лица през други входове на детската градина.

Чл. 19.  При доставка на хранителни продукти, тежкотоварни и лекотоварни превозни средства могат да влизат и излизат  само през входа откъм ул. „Ивайло” за Корпус 1 и  ул. „Владайско въстание” за Корпус 2.

Ред за влизане и напускане на територията на ДГ „Слънце”

Чл. 20. (1)Работниците и служителите влизат и напускат територията на ДГ само в законоустановеното работно време на ДГ.

(2) Всички учители и пом.възпитатели – 2 смяна заедно напускат ДГ само след издаване на всички деца от детската градина.

(3) Пом.възпитатели 2 смяна напускат ДГ след попълване на режимната тетрадка и издаване на обекта към СОТ.

Чл. 21. (1) Помощно-обслужващият персонал имат право да напускат територията на ДГ само по време на законоустановената им почивка в рамките на 30 минути с облекло, което не е работното.

(2) Педагогическият персонал нямат право да излизат от територията на ДГ по време на 15 минутната почивка.

Чл. 22. (1)Забранява се достъпа на лица, които не са работници и служители до кухнеския блок.

(2) Забранява се влизането в кухненския блок от работници и служители, освен директор, ЗАС, мед.сестри и дежурен учител.

Чл. 23. Забранява се достъпа в кухненския блок от доставчици на хранителни продукти. Приемане на хранителни продукти  става само от входа към складовите помещения.

Чл. 24. Достъпът на родители в ДГ да става само през централния вход.

Чл. 25. Директорът на детската градина с комисия проверява личния багаж на работещите в ДГ.

Ред за ползване на служебен паркинг

Чл. 26. (1) Ползването на място за служебно паркиране /при зареждане на хранителни продукти, при извършване на ремонтни дейности в ДГ/ става по ред, определен със заповед на директора.

(2) Забранява се паркирането на лични превозни средства на работниците и служителите на места, затрудняващи доставката и зареждането на ДГ с хранителни продукти.

(3) Забранява се влизането и паркирането на лични превозни средства  на територията на ДГ „Слънце” по заповед на директора.

Контрол за прилагане и спазване на пропускателния режим

Чл. 27. (1) Охрана и помощник-възпитателите проявяват бдителност за влизането на външни лица в района и сградите на детската градина.

(2) Пропусквателния режим в района и сградите на детската градина се осъществява от ач/оператор парни котли целогодишно.

(3) Помощник-възпитателите заключват входните врати на сградите и външните врати от 8.30.00часа до 16.00 часа  и осъществяват пропусквателен режим, при сгнал за посещение от звънеца на вратите.

Чл. 28. (1) Контролът по прилагането и спазването на уредените в Правилника за ВТР правила за влизане и напускане на територията на ДГ „Слънце” се възлага на комисия по спазване трудовата дисциплина в ДГ.

(2) Председателят  и членовете на комисията са длъжни да докладват на директора за извършените нарушения на пропусквателния режим.

(3) При необходимост комисията по спазване на трудовата дисциплина в ДГ имат право да променят уредения в ПВТР пропусквателен режим и да дават задължителни за работниците и служителите указания.

РАЗДЕЛ  V

ТРУДОВИ ПРАВА  НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Трудови права, свързани с имуществото

Чл. 29. (1) Работниците и служителите имат право да ползват повереното им имущество, документация  и техника в ДГ „Слънце” като спазват правилата за реда и начина за използване на техническите средства и съоръжения, а при загубване или повреждане да уведомят незабавно директора и ЗАС на ДГ.

Чл. 30. (1) Работниците и служителите имат право да ползват работните помещения според тяхното предназначение;

(2) Провеждане на частни и служебни чествания, отбелязването на тържествени поводи може да се осъществява само в опеделените за това помещения – учителска стая, занимални в извън работно време.

Права, свързани с организацията и ръководството на ДГ „Слънце”

Чл. 31. Работниците и служителите имат право да дават мнения и да правят предложения по дейността на ДГ до административните органи в системата на ОН.

Чл. 32.  На всеки работник и служител е гарантирано право  на:

 • свобода на изразяване на мнение;
 • свобода на мисълта, съвестта и религия;
 • формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно, независимо от народност, произход, етническа принадлежност, религия, възраст, пол, сексуална ориентация, раса, образование, семейно, обществено, служебно, политическо и материално положение.

Чл. 33. Всеки  работник и служител има право на закрила срещу нарушаване неговото достойнство, методи на физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл. 34. Всеки  работник и служител има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие с цел нормално протичане на работния ден.

Чл. 35. Всеки  работник и служител има право  да представи пред директора на ДГ „Слънце” честно и открито проблемите си.

Чл. 36. Всеки  работник и служител има право да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на ДГ „Слънце”, от РУО на МОН

Чл. 37. Всеки  работник и служител има право на регламентирана почивка

Чл. 38. Всеки  работник и служител има право да членува в професионална организация и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи

Чл. 39. Всеки  работник и служител има право на свободен достъп до информация, отнасяща се за всички проблеми в ДГ, за ВОП  и цялостната дейност на ДГ;

Чл. 40. Всеки  работник и служител има право да обогатява и подобрява материално-техническата и дидактична база.

Чл. 41. Всеки  работник и служител няма право да получава подарък от родителите, а   приемането му  води до сблъсък на интереси.

РАЗДЕЛ  VІ

ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Трудови задължения

 Чл. 42. Работниците и служителите са длъжни да изпълняват работата по трудовото правоотношение за която са се уговорили и да спазват установената трудова дисциплина.

Чл. 43. Работодателят е длъжен да осигури на работниците и служителите условия за изпълнение на работата и да им заплаща възнаграждение за извършената работа.

Чл. 44. (1) Работниците и служителите са длъжни да се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време.

(2) Работниците и служителите са длъжни да използват цялото работно време за изпълнение на трудовите си задължения.

(3) Работниците и служителите са длъжни да съхраняват и пазят повереното им имущество и техника.

(4) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата за реда и начина за използване на техническите средства и съоръжения.

(5) Работниците и служителите не могат да изнасят извън територията на детската градина  техника, документи или материали, освен след уведомяване и разрешение от директора на детската градина.

(6) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, и за противопожарна охрана при    ползване на технически съоръжения и ел.уреди.

(7) Работниците и служителите са длъжни да създават условия за опазване живота и укрепване здравето на децата по време на възпитание и обучение.

(8) Работниците и служителите са длъжни да спазват и изпълняват задълженията си, определени в КТ, в нормативните актове в системата на ОН и в длъжностните си характеристики.

(9) Работниците и служителите са длъжни да спазват решенията на педагогическите съвети, както и препоръките и заповедите на директора и контролните органи на МОН.

(10) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилниците за ВТР, за БУВОТ и всички нормативни документи в системата на Образование,Здравеопазване, Община Шумен и директор.

Чл. 45. (1) Работниците и служителите нямат право да нарушават правата на децата, да упражняват форми на физическо  и психическо насилие, да унижават личното му достойнство.

(2) Работниците и служителите във взаимодействието си с колеги, родители, общественост нямат право да използват средства, които противоречат на човешките права и свободи, на колегиалната етика и морал.

(3) При констатирани нарушения по чл. 28 ал. 1 ще се процедира съгласно КТ

Чл. 46. (1) Работниците и служителите нямат право да извеждат децата извън ДГ без разрешението  на директора и  съгласието на родителите.

(2) Организацията на екскурзии, излети и летен отдих на децата от детската градина се извършва съобразно изискванията на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, а учителите изготвят необходимата документация регламентирана в Наредба № 2/24.04.1997 г  на МОН и в три дневен срок я представят на директора за съгласуване.

(3) При излизане извън детската градина се иска информирано съгласието на родителите на детето, което удостоверяват с подписа си.

(4) Ръководителите провеждат инструктаж за безопасност и хигиена на поведение по време на пътуване и престой на деца и родители / ако са включени като придружаващи групата деца.

(5) Съгласно чл.23. и чл. 24 от Наредбата на МОН ръководителите носят отговорност за опазване живота и здравето на децата от момента на тръгване, по време на престой и до завръщане в детската градина.

Чл. 47. (1) Работниците и служителите са длъжни да ползват работните помещения според тяхното предназначение

(2) Провеждане на частни и служебни чествания, отбелязването на тържествени поводи може да се осъществява само в определените за това помещения – учителска стая, занимални в извън работно време.

Чл. 48. Работниците и служителите нямат право да изнасят хранителни продукти и друго имущество от ДГ.

Задължения за уведомяване на работодателя

Чл. 49. (1) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят директора за всички трудности по изпълнение на поставените им задачи. Те са длъжни да изпълняват дадените от него указания за справяне с трудностите.

(2) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят директора за всички нарушения на КТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, вътрешните правила, установени в ДГ, технологичните или правилата за работа с техника и материали, заповеди на директора, които са установили в процеса на изпълнение на трудовите си задължения.

(3) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят писмено директора или ЗАС за промени в адресната си регистрация, телефонния си номер, семейното си положение.

(4) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят писмено директора или ЗАС за загубени или незаконно отнети документи, както и документи, представляващи част от задължителната документация в ДГ.

(5) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят писмено директора или ЗАС , ако срещу тях е възбудено наказателно преследване.

Чл. 50. (1) Работниците и служителите са длъжни да уведомят директора ако възникне неотложно напускане на ДГ през работно време.

(2) Работниците и служителите нямат право да напускат ДГ без разрешение на директора през работно време.

Задължения за работа в екип

Чл. 51. (1) Работниците и служителите са длъжни да работят при взаимна информираност и колегиалност в екипа.

(2) Работниците и служителите са длъжни при работа в екип или работна група да спазват и изпълняват указанията и разпорежданията на председателите на комисии, ръководителите на екипите или групите.

(3) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата, установени за работа, работни срещи, контакти с родители, с представители на други държавни, общински учреждения и фирми

(4) Работниците и служителите да спазват и не накърняват конституционните и граждански права на всеки член от колектива.

Задължения за добър външен вид

Чл. 52. (1) Работниците и служителите са длъжни да идват на работа в добър и подходящ за изпълнение на трудовите си задължения външен вид, който съответства на добрите нрави.

(2) Педагогическият и помощно-обслужващият персонал е длъжен да спазва изискванията за работно облекло, определено със Заповед на директора.

(3) Помощно-обслужващият персонал нямат право да поставят върху работното си облекло дрехи /жилетки, блузи, сака и др/

Забрана за разпространяване на поверителни сведения или уронват доброто име на ДГ „Слънце”

Чл. 53. (1) Работниците и служителите не могат да разпространяват под каквато й да е форма и пред когото й да е факти и сведения, които представляват служебна тайна и са узнати от тях при или по повод изпълнението на техните трудови задължения.

(2) Списъкът на фактите и сведенията, които представляват служебна тайна, се определя от директора по специален ред.

(3) Работниците и служителите не могат да разпространяват под каквато й да е форма и пред когото й да е факти и сведения, които са свързани с дейността на директора.

(4) Работниците и служителите нямат право да публикуват статии, материали, книги и научни трудове, които съдържат факти или сведения, които могат да уронят доброто име на ДГ.

(5) Работниците и служителите нямат право да правят публични изявления, да изказват мнения и да дават интервюта под каквато й да е форма, които могат да уронят доброто име на ДГ.

(6) Работниците и служителите нямат право да правят изявления пред трети лица, които да ангажират директора, без предварително разрешение от негова страна.

Забрана за получаване на подаръци, дарения и спонсорства

Чл. 54. (1) Работниците и служителите нямат право да приемат подаръци или възнаграждения, за да изпълняват или да не изпълняват своите трудови задължения.

(2) Работник или служител, който получи подобно предложение, е длъжен да уведоми веднага директора.

(3) Работниците и служителите нямат право да получават подаръци в знак на благодарност или уважение.

Чл. 55. (1) Работниците и служителите нямат право да приемат финансови и материални средства от дарители, спонсори и родители без знанието на определената за тази цел комисия, директор или лице, на което са делегирани на родителска среща тези правомощия.

(2) На родителски срещи се обсъждат въпросите по отношение на дарения от родителите и се упълномощава от родителите лице, което отговаря за средствата.

Забрана за тютюнопушене и употреба на алкохол

Чл. 56. (1)  Работещите в ДГ „Слънце” нямат право  да пушат в работните помещения и на територията на детската градина по време на работа и в регламентираната почивка.

(2) Работниците и служителите нямат право през работно време да употребяват алкохол или да приемат упойващи средства.

Чл. 57. (1) Работниците и служителите нямат право да внасят  и държат алкохол  на територията на ДГ, освен в разрешените случаи – тържества, юбилеи и др./без деца/

(2) Работниците и служителите нямат право на територията на ДГ  да внасят и държат упойващи средства.

РАЗДЕЛ VIІ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО

Чл. 58. (1) Работещите в ДГ „Слънце” да се основават на  практиката си и на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

(2) Да разбират  и уважават уникалността на всяко дете.

(3) Да се съобразяват със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл. 59. Да създават безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

Чл. 60. (1) Да подкрепят правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

(2) Да работят в интерес на детето.

Чл. 61. Да осигурят на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

Чл. 62. (1) Да не участват в практики, които не зачитат достойнството на детето или са  опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.

(2) Да не участват в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл. 63. (1) Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познават и спазват законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.

(2) При съмнение за малтретиране да уведомяват органите за закрила на детето и да следят дали са предприети необходимите мерки.

(3) Когато друго лице изкаже  подозрения за малтретиране на дете , да му се окаже пълно съдействие  за  предприемане на  подходящи действия за закрила на детето.

(4) Когато  станат известни действия или ситуации, които  заплашват здравето и сигурността на детето, да се информират органите по закрила на детето.

Задължения и морални отговорности към семейството

Чл. 64. (1) На всички работещи в ДГ „Слънце”  първостепенна отговорност е да се подпомогне семейството при отглеждането  и възпитанието  на децата.

(2) Да се зачита достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

(3). Да се уважават ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

(4). Да се информира семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е подходящо, да  се включва семейството във вземането на такива решения.

Чл. 65. (1) Да  се зачита правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с детето.

(2) Да се информират родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да  им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не  се позволява   участието децата  в изследвания, които могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл. 66. Да не се използват отношенията със семейството за лично облагодетелстване. Да не се създават  отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на  работата ни   с детето.

Чл. 67. Да се осигурява конфиденциалност на информацията и да се зачита правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато се има основания да се счита, че благополучието на детето е в риск.

Чл. 68. (1) Да се разкрива  поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

(2) В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, да се  работи открито, споделяйки наблюденията  за детето, за да се помогне на всички включени страни да вземат информирано решение, като  се въздържат от вземане страна в конфликта.

Задължения и морални отговорности към колегите

Чл. 69. (1) Всички работещи в ДГ „Слънце” да изграждат и поддържат отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

(2)  Всички работещи в ДГ да  обменят информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

(3) Всички работещи в ДГ  да работят за  утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се въздържат от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявяват нетърпимост към подобни действия.

Задължения и морални отговорности към обществото

Чл. 70. (1) Работниците и служителите в ДГ „Слънце” са длъжни да предоставят висококачествени възпитание, обучение и обслужване. Всички да притежава компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.

(2) Да се  работи за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

(3) Да се работи за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството .

(4) Да се съдейства за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл. 71. Да се работи за  популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл. 72. Да се работи за подкрепа на законите и политиката, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставят на тези, които го нарушават.

РАЗДЕЛ VIІІ

ДОКУМЕНТАЦИЯ. РАБОТА С ДОКУМЕНТИ

Приемане, регистрация и разпределяне на документи

Чл. 73. (1)  Всички  документи, предназначени за директора се приемат лично от директора на ДГ „Слънце”, а при отсъствието му от неговия заместник или  от ЗАС.

(2) Регистрацията на документите се извършва в дневник – отделен за входяща/изходяща документацията.

(3) Регистрационните дневници, дневниците по групи и документация по Наредба №8 от 2016 г. за информацията и документите в системата на ПУО се прономероват и прошнуроват, като на последния им лист се отбелязва броят листа и дата на започване, подписва се от директора и се поставя печат.

(4) След изписване на дневника се отбелязва датата на приключване, която се парафира от директора по посочения в предходната алинея начин.

(5) Вписването във входящ/изходящ дневник, книгата за дарения  за всяка учебна година започва с пореден номер 1.

(6) Входящата/изходящата регистрация на документацията включва:

 • поставяне на регистрационни данни върху документа /№ и дата/;
 • вписване данните в дневника.

(7) Регистрираните документи се предават на директора за резолюция и възлагане за изпълнение, становище или др., като резолюциите могат да бъдат: „разпоредителни“; „за сведение”; „към делото” или др.

(8) Оригиналите от входящите/изходящите документи се съхраняват  в папки класьори входящи и изходящи, „заповеди” и „общи”.

(9) Сроковете за приключване на преписките са десет дни, ако не е посочен друг срок.

(10) Молба от родители за прием на дете се подава лично при директора, завежда се с входящ № и се регистрира във входящ/изходящ дневник за кореспонденция.

(11) Молба за отсъствие на дете повече от 1 месец се подава лично при учителките в групата, регистрира се във входящ/изходящ дневник  и се съхранява от учителките в групата.

Съставяне и оформяне на документи

Чл. 74. (1) Длъжностното лице, на което е възложено да подготви изходящ документ, трябва да осигури:

 • достоверност, обоснованост и убедителност на мотивировката;
 • спазване на нормативните актове, заповеди

(2) Изпълнителят се запознава с всички факти, изисква при необходимост допълнителни мнения и изготвя проект-документ.

(3) Изпълнителят поставя своите инициали и дата върху проект-документа, след което го предава за парафиране на директора.

(4) Проекто-документът, заедно с образувана преписка се предава на директора, който след проверка подписва.

(5) При съставянето и оформянето на документите се спазват изискванията на Единната държавна система за деловодство.

Изпращане на документи

Чл. 75. (1) Изходящата документация  се изпраща по предназначение от ЗАС.

(2) При приемането на документите от ЗАС се проверява правилността им, поставя им се изходящи номера и се вписват в дневника за входяща/изходяща кореспонденция.

(3) В случай, че документите не са оформени и не са окомплектовани съобразно изискванията, те се връщат за отстраняване на пропуските.

(4) Изходящият номер се поставя само при условие, че е подписан от директора и върху него има поставен печат.

Вътрешни документи

Чл. 76. (1) Вътрешни документи за директора са  свързани с организацията дейността в ДГ „Слънце”.

(2) Те се изготвят и съхраняват по изискванията, посочени в Наредба №8/2016 г. за информацията и документите в системата на ПУО.

Използване и съхраняване на печати

Чл. 77. (1) Всички изработени печати на директора се водят на отчет в специална книга за печатите.

(2) Директорът ги съхранява и подпечатва  документите.

(3) Печатите се полагат върху оригиналите на издаваните документи след подпис от страна на директора.

Съхранение на документите

Чл. 78. (1) Приключените дневници, книги и друг вид документация се съхранява в архива на ДГ „Слънце”.

(2) Те трябва да бъдат предадени на съхранение в срок от 7 дни от приключването им.

(3) Съхранението или унищожаването им е в зависимост от установените от нормативните  актове правила за това.

(4) Със заповед на директора се определя длъжностното лице за реда и мястото на съхранение и срок на унищожаване на задължителната документация в ДГ „Слънце”.

РАЗДЕЛ ІХ

Награди и отличия

Чл.  79. (1) Директорът има право да дава на децата, работниците и служителите награди и/или отличия.

(2) Наградите се дават при възможна финансова обезпеченост или при предложение на Община Шумен или РУО на МОН.

Чл. 80.  Отличията са: почетен знак, грамота.

Чл. 81. Наградите и отличията се дават на работници и служители по преценка на директора и по предложение на институции или  на отделни работещи в ДГ.

Чл. 82. (1) С решение на педагогически съвет се определя комисия за изработване на   критерии и реда за даване на награди и отличия.

(2) С мотивирано решение на комисията по награждаване и последвано от заповед на директора се дават награди или отличия.

(3) Наградите и отличията се дават ежегодно, в края на всяка учебна година.

(4) Децата се поощряват с морални и материални награди за високи постижения при участие в общински, регионални, национални и международни изяви и занимания по интереси.

РАЗДЕЛ Х

ПРОВЕЖДАНЕ НА СИНДИКАЛНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Ред за провеждане на синдикална дейност в ДГ „Слънце”

Чл. 83. Всеки служител има право да членува в професионална организация, да взема участие в работата на национални и регионални органи.

Чл. 84. (1) Синдикалната организация може да провежда своята дейност само извън работното време, установено за работниците и служителите.

(2) Синдикалната организация може да свиква общо събрание на работниците и служителите, като е длъжна да уведоми работодателя най-малко 7 дни преди датата на свикването и в същия срок да му предоставят информация за дневния ред на свиканото събрание.

(3) Могат да се провеждат събрания или други дейности със своите членове, като са длъжни да уведомят работодателя най-малко 7 дни преди датата на провеждане на съответното мероприятие.

Чл. 85. Синдикалната организация няма право да извършва дейности, с които да възпрепятстват под каквато й да е форма работниците и служителите да изпълняват трудовите си задължения.

Чл. 86. (1) На територията на ДГ  се забранява осъществяването на всяка дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, цели да предизвиква религиозни или политически конфликти, насажда религиозна, полова, расова нетърпимост и вражда.

(2) На територията на ДГ се забранява осъществяването на политическа пропаганда или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

Чл. 87. (1) При изработване на КТД, който урежда въпроси на трудови и осигурителни отношения на работещите, председателят на синдикалната организация да го представи на директора в писмена форма в три екземпляра /по един за всяка страна/, регистриран в инспекцията по труда за сключване между двете страни.

(2) Текстът на КТД да е на разположение на работниците и служителите в ДГ  „Слънце”.

РАЗДЕЛ XІ

ОХРАНА В ДГ „СЛЪНЦЕ”

Чл. 88. Охраната на детската градина се осъществява от   специализирана охранителна фирма – жива охрана от 2 охранители и със съдействието на оператор парни и водогрейни системи целогодишно.

Чл. 89. (1) Лицата, които  осъществяват охраната пред входа на ДГ  и в двора са с работно време , предоставено от охранителната фирма, актуализирано всяка година.

РАЗДЕЛ XІІ

МЕДИЦИНСКО  ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 90. (1) В ДГ „Слънце” са създадени здравни кабинети,  дейността им се осъществява от две медицински сестри /чл.3, ал.1 Наредба №3 на МЗ/.

Чл. 91. Медицинските сестри в ДГ осъществяват задължително дейностите посочени в Наредба № 3 на МЗ:

 • оказват първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигането на екип от БСМП;
 • организират и провеждат профилактична дейност;
 • регистрират здравното и имунизационно състояние на децата в здравно-профилактична карта;
 • извършва анализ на здравното състояние и проведени имунизации на база резултатите от проведени профилактични прегледи и информация от личните лекари;

– участват в изготвянето на дневното и седмично меню за хранене;

 • участват в организацията и провеждането на здравното образование на децата по предварително изготвена в началото на учебната година програма за здравно образование;
 • участват в провеждането на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване, възникване и разпространението на заразни и паразитни заболявания в ДГ;

– в края на учебната година до 31 май,  предават на директора на ДГ анализ за здравословното състояние на децата  по групи и общо за ДГ;

– дават лекарства само по лекарско предписание на хронично болни деца, с доказано заболяване;

– контролират изискванията по отношение на медицинските бележки при отсъствие на деца повече от 10 дни и повече от 2  месеца;

– отстраняват деца от групата при наличие на признаци за ОВЗ, липса на медицински бележки, при паразити и влошено здравословно състояние;

– уведомяват  незабавно родителите на децата при здравословни проблеми  и получени травми;

– контролират спазване на Наредба № 15/27.06.2006 г за здравните изисквания към всички, работещи в ДГ „Слънце”;

– съхраняват личните здравни книжки на работещите в ДГ в мед.кабинет и ги представят за проверка  от контролните органи.

РАЗДЕЛ XIII

ЖАЛБИ И СИГНАЛИ И  РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ОТ ДЕЦА, РОДИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ НА ПЕРСОНАЛА И ДРУГИ ЛИЦА

 ( гласуван на общо събрание за допълнение в  Правилник за вътрешния трудов ред от 08.04.2021 и  утвърдени със заповед № 229-I/12.04.2021 г. и заповед № 42-I/ 20.09.2022г.)

Чл. 92. Настоящите правила регламентират реда за подаване, регистриране, разглеждане и произнасяне на постъпващи в детска градина „Слънце“ гр. Шумен жалби и сигнали.

 • Жалби и сигнали се подават в писмен или устен вид. Всяка жалба и сигнал трябва да съдържа тема, по която се отправя искането, както и попълнено име, адрес и телефон за контакт на подателя. Към подадените жалби и сигнали могат да се прилагат копия на документи, свързани с описаната тема.
 • Депозиране на сигнал или жалба  в  Дневник за входяща документация  от ЗАС в Корпус 1 на ул. „Съединение“ № 9 с пореден Входящ № и дата на подаване, вид на документа,  подаващо лице, относно какво се подава сигналът.
 • Входираната жалба или сигнал се описват в Дневник за подадени жалби или сигнали.
 • Дневникът съдържа следните реквизити: пореден номер, входящ номер в дневника за входяща кореспонденция, резюме на жалбата или сигнала, краен срок на отговора, дата на изпращане на отговора на подателя, бележки.
 • Дневникът с подадени жалби или сигнали се създава за да гарантира тяхното отразяване във вътрешната документация, предприемане на незабавни мерки и за целите на анализа и планирането на цялостната политика на детска градина „Слънце“.
 • За подадени устно или по телефона жалби или сигнали се съставя протокол от длъжностното лице, което ги е приело и се постъпва по реда на ( 2).
 • Жалба или сигнал в детска градина „Слънце“ може да бъде подадена от:

– родител;

– дете;

– физическо лице;

– служител на детската градина;

– държавен орган;

– други юридически лица.

– не се разглеждат анонимни жалби и сигнали и  такива, отнасящи се до нарушение, извършено преди една година.

Чл. 93. Подадените жалби и сигнали се предоставят на директора на детската градина за предварителен преглед на документите и определяне дали предметът на документа е от компетентността на детската градина. Ако преценката е, че документът не е в правомощията на детската градина, същият се препраща по компетентност на съответното ведомство, като писмено се уведомява жалбоподателя за предприетите действия.

(1) Процедурата за разглеждане на жалба или сигнал започва със заповед  на директора на детската градина  и свикване  на съответната комисия.

(2) За всеки конкретен случай на жалба или сигнал, директорът свиква комисия по етика, пожаро-безопасност, качество, координационен съвет за справяне с тормоза и др.

Чл. 94. Работа на комисията: разглежда постъпилата жалба или сигнал и в 7 дневен срок изготвя писмен доклад до директора, заедно с всички събрани доказателства по случая. Когато за решението на конкретен сигнал или жалба е необходимо събиране на допълнителна информация по случая, което изисква повече технологично време /в рамките на 30 дни/, подателят се уведомява писмено, като се излагат съответните мотиви.

Чл. 95. Директорът се произнася по доклада на комисията в 7 дневен срок от предаването му с мотивирано становище.

Чл. 96. Ако не се признае основателността на сигнала или жалбата, директорът в срок от един месец от подаването му писмено уведомява подателя.

Чл. 97. Председателя на съответната комисия, свързана с разглеждането на жалба или подаден сигнал изпраща до подателя отговора на директора с писмо с обратна разписка.

Чл. 98. При постъпване на жалба или сигнал за дете в риск, директорът до един час подава устно сигнал за ситуацията до ДАЗД, РУ на МВР гр. Щумен, а след това и писмено, чрез доклад.

Чл. 99. При постъпил сигнал или жалба срещу лице от персонала за оказано насилие спрямо дете се действа по реда на настоящата процедура. На основание чл. 193 от Кодекса на труда директорът изисква писмени обяснения и изслушва лицето. Комисията проверява посочените в сигнала факти и обстоятелства. При доказване вината на работника/ служителя се налага дисциплинарно наказание.

Чл. 100. При особено тежки нарушения на трудовата дисциплина и установено насилие над дете, работника/ служителя се отстранява от работа до изясняване на случая.

Чл. 101. Когато фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата бъдат потвърдени се вземат незабавни мерки за отстраняване на допуснатото нарушение. При доказване на вината на лицето от персонала, следва дисциплинарно наказание.

Чл. 102. Жалбоподателят се уведомява писмено за предприетите действия.

Чл. 103. Приключване на случая по дадена жалба или сигнал.

(1). Производството по жалбите и сигналите приключва с отговора на директора.

(2). Когато има последващо отстраняване на констатирани нарушения – с изпълнението им и с нов отговор до жалбоподателя.

Чл. 104. Изисквания за обжалване при несъгласие с резултата от работата по жалбата.

(1). Повторно се разглеждат постъпили жалби и сигнали само с посочени нови факти и обстоятелства. Отговорът до жалбоподателя е само за новите твърдения.

(2). Не се разглеждат жалби и сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има взето решение. Решението по даден сигнал не подлежи на обжалване. Връща се отговор на подателя, като му се съобщават основанията за това.

(3). При несъгласие с резултата от работата по жалбата, жалбоподателят се обръща към по-висша институция. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок.

Чл. 105. За всички предприети действия в хода на извършената проверка на жалба или сигнал, комисията води преписка, в която се съхраняват изисканите обяснения, протоколи от проведени срещи и взети решения, както и доклада до директора. Същите се архивират в отделна папка-досие с отразен на първа страница номер от дневника и входящ номер на регистрацията.

РАЗДЕЛ XІV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 106.  Правилникът за вътрешния трудов ред в ДГ „Слънце” влиза в сила   след като всички  служители и работници са се запознали с неговото съдържание (протоколът с подписите на служителите и работниците е неразделна част от Правилника).

Чл. 107. Копия от Правилника за вътрешния трудов ред са на разположение на служителите и работниците в кабинета на ЗАС.

Правилн Правилникът за вътрешния трудов ред на ДГ „Слънце” е актуализиран и приет от Общо събрание на ДГ „Слънце” на 23.10.2018 год.

Правилникът за вътрешния трудов ред е актуализиран и приет на  Общо събрание на ДГ „Слънце“ на 20.10.2022г. и утвърден със заповед № 115-I / 21.10.2022г.

Правилникът за вътрешния трудов ред е актуализиран и приет на  Общо събрание на ДГ „Слънце“ на 19.10.2023г.  и утвърден със заповед № 124-I / 19.10.2023г.

ДИРЕКТОР:………………

/Мария Ангелова/