ПРОЕКТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” УЧАСТВА В СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”
20.10.2010
Покажи всички

ПРОЕКТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”

Цел :

  1. Подобряване на здравословното състояние на децата и повишаване на  физическата им дееспособност.

  2. Развитие на физическите качества на децата чрез използване на оптималния ефект на всяка форма на физическа култура.

  3. Формиране на  траен интерес и положително отношение към спорта у децата.

  4. Ефективно използване на създадената материалната база в групите на детската градина  и обогатяването й с нови уреди и пособия.

Дейности :

  1. Изработване на план за оптимизиране на двигателния режим и повишаване на физическата дееспособност на децата в детската градина.

  2. Организиране и провеждане на открито на разнообразни форми  на физическата  култура със състезателен и развлекателен характер – съревнования, излети.

  3. Популяризиране на въздействието на оптимизирания двигателен режим пред  родители и общественост – открити моменти, състезания, спортен празник.

Очаквани резултати :

  1. Постигане на добра физическа подготовка и дееспособност на децата, чрез непрекъснато развитие на физическите им качества.

  2. Изграждане на устойчив интерес към формите на физическата култура на деца, учители и родители.

  3. Закаляване, укрепване на здравето и снижаване на заболеваемостта на децата.