25.05.2021

Детска градина „Слънце“Шумен ЕРАЗЪМ+ Проект „Nature and contemporary teaching“ Tird day Job shadowing in kindergarten Arbu,Tallinn, Estonia Group work- Lessons and games related to the delivelment of healthy lifestile andpreparation for tourism Детска градина „Слънце“Шумен ЕРАЗЪМ+ Проект ′′ Природа и съвременност преподаване ′′ Tird day Засенчване на работа в детската градина Арбу, Талин, Естония Групова работа – Уроци и игри, свързани с доставянето на здравословен живот и подготовка за туризъм

23.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ЕRASMUS+ KA101 Job Shadowing in kindeegarten Arbu, Tallinn, Estonia „Nature and contemporary teaching“

23.05.2021

Детска градина „Слънце“Шумен ERASMUS+ KA 101 Job shadoving in kundergarten Arbu, Tallinn, Estonia Second day welcoming the kindergarten Arbu Welk thriugt the classrooms „Nature and contemporary teaching“ Детска градина „Слънце“Шумен ЕРАЗЪМ+ KA 101 Работа за сядане в Кундертен Арбу, Талин, Естония Втори ден посрещане на детската градина Arbu Welk triugt the classrooms ′′ Природата и съвременното учение ′′ · ·

23.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ERASMUS+ Second day Job shadowing KA101 In kindergarten Arbu, Tallinn,Estonia „Nature and contemporary teaching“ Welcomening in the kindergarten Arbu! Детска градина „Слънце“ Шумен ЕРАЗЪМ+ Втори ден Засенчване на работа KA101 В детската градина Арбу, Талин, Естония ′′ Природата и съвременното учение ′′ Посрещане в детската градина Arbu!

23.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен Job shadowing KA101in kindergarten Arbu, Tallinn, Estonia „Nature and contemporary teaching“ Walking rhrougt Old Tallinn Детска градина „Слънце“ Шумен Засенчване на работа КА101ин детска градина Арбу, Талин, Естония ′′ Природа и съвременност преподаване ′′ Разходка rhrougt Старият Талин

21.05.2021
Ераъм+, Природата и съвременното преподаване и представяне на нова“Книжка за гората“ и работа с природни материали съвместно с треньори от СИДП иПП“Шуменско плато “ в гр.Светулка“