Изтеглете НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН в .pdf формат


НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

/ Приета с Реш. No 739 от 06.03.2003 г., изм. и доп. с Реш. 837 от 15.08.2003 г., изм. и доп. с Реш. 226 от 04.11.2004г, изм. и доп. с Реш. 317 от 27.01.2005г., изм. и доп. с Реш. 347 от 24.03.2005г., изм. с Реш. 485 от 28.07.2005г., изм. и доп. с Реш. 532 от 27.10.2005г., изм. и доп. с Реш. No 608 от 29.12.2005 г., изм.и доп. Реш. 671 от 30.03.06 г., изм. и доп. с Реш. 749 от 29.06.2006 г., доп. с Реш. 851 от 11.12.06 г., доп. с Реш. 877 от 25.01.2007 г., доп. с Реш. 878 от 25.01.2007 г., доп. с Реш. 879 от 25.01.2007 г., изм. с Реш. No 880 от 25.01.2007 г., доп. с Реш. 912 от 09.03.2007 г., изм. Реш. 1028 от 26.07.2007 г.,изм. и доп. с Реш. 30 от 12.02.2008 г., доп. с Реш. 83 от 30.04.2008 г., изм. с Реш. 172 от 31.07.2008 г., изм. с Реш. 242 от 6.11.2008 г., изм. с Реш. 296 от 29.01.2009 г., доп. с Реш. 369 от 30.04.2009 г., изм. и доп. с Реш. 473 от 29.10.2009 г., изм. с Реш. 499 от 26.11.2009 г., изм. и доп. с Реш. 509 от 22.12.2009 г., изм. и доп. с Реш. 612 от 29.04.2010 г., изм. и доп. с Реш. 779 от 28.01.2011 г., изм. и доп. с Реш. 857 от 28.04.2011 г изм. и доп. с Реш. 873 от 26.05.2011 г., изм. и доп. с  Реш. 930 от 10.08.2011 г.,изм. и доп. с  Реш. 975 от 16.09.2011 г., изм. и доп. с Реш. 165 от 28.06.2012 г., изм. и доп. с  Реш. 209 от 27.09.2012 г., доп. с  Реш. 413 от 30.05.2013 г., изм. и доп. с  Реш. 590 от 19.12.2013 г. на Общински съвет Шумен, Реш. No 2538 от 21.02.2014 г. на ВАС на РБ, доп. с  Реш. 810 от 25.09.2014 г., изм. и доп. с  Реш. No 889 от 18.12.2014 г., изм. с  Реш. No 900 от 29.01.2015 г., изм. и доп. с  Реш. 918 от 17.02.2015 г., доп. с  Реш. 204 от 30.06.2016 г., изм. с  Реш. 345 от 22.12.2016 г., доп. с  Реш. 453 от 27.04.2017 г., изм. и доп. с  Реш. 542 от  28.09.2017 г., изм. и доп. с  Реш. 615 от  21.12.2017 г., изм. С  Реш. 672 от  22.02.2018 г.,

изм. С  Реш. 699 от 29.03.2018 г., доп. с  Реш. 866 от 27.09.2018 г. на Общински съвет Шумен/

 

РАЗДЕЛ III

Такси за детски ясли, детски градини,

общежития и други общински социални услуги

  Чл.28.(1)  (Изм. с Реш. 608 от 29.12.2005г., изм. с Реш № 30 от 12.02.2008 г., изм. с Реш. 296 от 29.01.2009 г., доп. с Реш. 369 от 30.04.2009 г., изм. с Реш. 165 от 28.06.2012 г., отм. с Реш. № 2538 от 21.02.2014 г. на ВАС на РБ в частта, предвиждаща, че за ползване на целодневна подготвителна група- 5 и 6 г. за децата в детските заведения се дължи месечна такса както следва: град- 15 лв., села и квартали Макак, Мътница и Дивдядово- 15 лв., изм. с Реш. 615 от 21.12.2017 г., изм. с Реш. 672 от 22.02.2018 г.)

За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси в размери, както следва:

 

град Села и квартали Макак, Мътница и Дивдядово
За деца до 4 г. в детски ясли и детски градини:
Целодневна организация 45 35
Полудневна организация за деца 25 20
Почасова организация 10 10
За деца на 5-6 г. в детски градини:
Целодневна организация( 15.09.-31.05) 25 20
Целодневна организация( 01.06.-14.09) 45 35
Полудневна организация за деца( 01.06.-14.09) 25 20
Почасова организация( 01.06.-14.09) 10 10

(2)   (изм. с Реш № 30 от 12.02.2008 г.)  Таксата за детски ясли и детски градини се заплаща с

50 на сто намаление за:

а) (отм. с Реш. 296 от 29.01.2009 г.)

б) (изм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г.) деца, на които поне единият от родителите е редовен студент;

в) (изм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г.) дете, в чийто акт за раждане е вписан само един родител;

г) второто дете, когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения.

д) първото дете от многодетно семейство, а второ и следващо дете от многодетно семейство – със 75 на сто намаление, т.е. четвърт такса.

е) (отм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г.)

 (3) (доп. с Реш. 296 от 29.01.2009 г., изм. с Реш. 165 от 28.06.2012 г.)

Не се заплаща такса за:

а) (изм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г.) децата, на които поне един от родителите е с намалена

трудоспособност  70%  или над 70 %;

б) децата на неизвестни родители;

в) децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебен дълг;

г) (нова, с Реш. 296 от 29.01.2009 г. , изм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г.) децата с намалена възможност за социална адаптация 50% или над 50 %;

д) (нова, с Реш. 296 от 29.01.2009 г.) деца – сираци и полусираци.

е) (нова, с Реш № 889 от 18.12.2014 г., изм. с Реш. 615 от 21.12.2017 г.)  Деца, подлежащи на

задължителна предучилищна подготовка от семейства, в които родителят/родителите ползват

месечни социални помощи по смисъла на Закона за социално подпомагане и Закона за семейни помощи за деца, за което предоставят съответните удостоверения пред образователната институция .

ж) (отм. с Реш № 165 от 28.06.2012 г.)

(4) (нова, с Реш. 857 от 28.04.2011 г., изм. с Реш. 165 от 28.06.2012 г., изм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г.) През периода от 01.06. – до 14.09. включително, родителите или настойниците на 5 и 6 годишните деца заплащат пълен размер на таксата от 45 лв. за града и 35 лв. за селата и кварталите Макак, Мътница и Дивдядово, според присъствените дни на детето.

При наличие на обстоятелства по чл. 28, ал. 2 и 3 родителите или настойниците имат право на ползване на съответните преференции при заплащане на такса за периода.

 (5) При отсъствие на децата, такса не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение.

 (6) За ползване на намаленията по ал. 2 и освобождаването от такса по ал. 3, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение. Декларацията, придружена с необходимите документи, доказващи преференцията, се завежда с входящ номер, който се предоставя на родителя(настойника).

 (7) (Изм. с Реш № 30 от 12.02.2008 г.) Необходимите документи за плащане на такса в намален размер са:

а) (изм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г., изм. с Реш. 615 от 21.12.2017 г.) копие от декларация от родителя за детето/децата – в случаите по ал. 2, буква „в”;

б) служебна бележка от ВУЗ – в случаите по ал.2, “б”;

в) (изм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г.) служебна бележка от друга детска градина (ясла) – в случаите по ал. 2, буква „г”;

г) (изм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г., изм. с Реш. 615 от 21.12.2017 г.) копия от декларация от родителя за детето/децата на всички деца – в случаите по ал. 2, буква „д”.

(8) Необходимите документи за освобождаване от такса са:

а) (изм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г.) копие от документа от ЛКК / ТЕЛК – за случаите по ал. 3,

буква „а” и „г”;

б) (изм. с Реш. № 889 от 18.12.2014 г., изм. с Реш. 615 от 21.12.2017 г.) копие от декларация от родителя за детето/децата – за случаите по ал. 3, буква „б” и „д”;

в) (изм. с Реш. № 889 от 18.12.2014 г.) копие от акт за смърт- за случаите по ал. 3, буква „в” и „д”;

г) (отм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г.)

(9) (изм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г., изм. с Реш. 615 от 21.12.2017 г.) Данните от декларациите и копията на представените документи по ал. 7 и ал. 8 се сверяват с оригиналните документи и се заверяват от  длъжностното лице (ЗАС) в съответното заведение.

Заверените копия остават към декларацията.

(10) (изм. с Реш № 889 от 18.12.2014 г.) Намалената такса се заплаща от началото на месеца,

следващ месеца на подаването на декларацията. При неподаване на декларация по ал. 6 в

определения срок, родителите (настойниците) заплащат такса в пълен размер.

(11) (нова, с Реш № 889 от 18.12.2014 г., отм. с Реш. 615 от 21.12.2017 г.)

(12) (нова, с Реш № 889 от 18.12.2014 г.) При неплатена такса за два последователни месеца от страна на родителя/настойника за деца, посещаващи І и ІІ възрастова група, същите се отписват от списъчния състав на групата в съответната ЦДГ/ОДЗ.

Чл. 28a. (1) (Нов, с Реш. 878 от 25.01.07 г., изм. с Реш № 30 от 12.02.2008 г.изм. с Реш. 296 от 29.01.2009 г., изм. с Реш 473 от 29.10.2009 г., изм. с Реш. 165 от 28.06.2012 г.) За получаването на храна от детските кухни се събира дневна такса в размер на 2,00 лв. При ползване на услугите на детската кухня за две деца се заплаща такса в общ размер 3,00 лв.

(2) Дневната такса се заплаща при закупуване на купона за храна, с който се заявява детската храна за следващия работен ден.