Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ
14.08.2019
Официално откриване на учебната 2019/2020 в ДГ“Слънце“гр.Шумен
15.09.2019
Покажи всички

ПРОЕКТ „ПРИРОДАТА И СЪВРМЕННОТО ПРЕПОДАВАНЕ“

NATURE AND CONTEMPORARY TEACHING

ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ 2019-1-BG01-КА101-061456, Програма „Еразъм+“ Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ на тема „Природата и съвременното преподаване“

Проектът па програма „Еразъм+“ се реализира за срок от 13 месеца в периода 01.06.2019г. до 31.06.2020г.включително с максимален размер на отпуснатите безвъзмездни средства на стойност 8505 евро.

Педагогическият екип на детска градина „Слънце“ определят  дейностите, важни за възпитателно- образователния процес   и насочени към:

  • Дейности на открито – туризъм и обучение на открито, екологично възпитание с цел баланс между живот сред природа и живот на закрито; ползването на електронни устройства у дома и съчетаването им със здравословен начин на живот,
  • Дейности за внедряване на иновативни стратегии за преподаване и използване на ИКТ активно в педагогическото взаимодействие, но с мярка, с цел развиване на критично и креативно мислене у децата чрез модерно преподаване и учене.

Сътрудничеството с партньорите от детските градини „Синьо цвете“ – гр. Букурещ, Румъния и „Арбу“ – гр. Талин, Естония ще  даде възможност за повишаване нивото на ключови компетентности и умения на учителите, а чрез тях  ще се повишат социалните и граждански умения на децата за учене, дигиталните умения за учене, уменията за общуване на роден и чужд език.

Подобрената квалификация и умения за работа ще донесат  удовлетвореност от педагогическия труд, ще се повишат  чуждоезиковата подготовка и уменията за работа в мултикултурна среда.

Ключови области за развитие ще бъдат:

– подобряване на уменията за преподаване на открито и екологично възпитение;

– усъвършенстване на компетентностите на учителите в усвояването на иновативни стратегии за преподаване;

– нови знания и умения за използване на новите технологии в преподаването в детската градина.

 

ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК

/МЕСЕЦ, ГОДИНА/

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА
ЮНИ 2019Г. Представяне на проекта на Педагогически съвет и избор на комисия от 3 учители. Изготвяне от комисията на мониторингови карти за проекта и формулиране на ясни критерии за селекция и подбор на потенциалните участници в проекта.

Анкетно проучване в началото на реализиране на проекта за очакванията и нагласите на учителите. Какво ги притеснява и какви са позитивните страни от участие в такъв проект.

Изготвяне на презентации за представяне на детска градина „Слънце“ и град Шумен и на тема „Оцеляване сред природата“

Активна и редовна комуникация  с партньорите по проекта чрез имейл, чат сесии, он-лайн връзка.

ЮЛИ 2019Г. Изготвяне на проект за рекламни материали, подготовка на материали за кът по проекта във всяка група и  в общите пространства на сградите. Изработване на различни продукти с природни материали от деца и родители за новите приятели от детските градини „Синьо цвете“ и детска градина „Арбу“
АВГУСТ 2019Г. Изготвяне на план за индивидуална подготовка на участниците в образователна мобилност по проекта- подготовка, как ще се внедри наученото от партньорите-учители и начин на разпространение.

Изготвяне на наръчник, който включва: основни правила за работа в международна среда; етикет на общуване; спазване на традиции и обичаи; толерантност и уважение.

 

 

СЕПТЕМВРИ 2019Г. Кандидатстване на учителите за образователна мобилност по проект с мотивационно писмо до  проектната комисия –мотивация за включване в проекта и план за личностно развитие, прилагане в педагогическия процес и разпространение на различни нива според индивидуалното виждане на всеки участник. Разглеждане и подбор на  кандидатствалите  учители. Класиране на кандидатите и  резервни учители за всяка мобилност. Обявяване на резултатите.

Подготовка за мобилност: чуждоезиково обучение – езиков курс  по английски език на учителите.

Застраховка и европейска здравна карта на учителите участващи в образователна мобилност по проект.

ОКТОМВРИ 2019Г. Събиране на оферти и  избор на икономичен и удобен вариант за пътуване до Румъния., гр. Букурещ, ДГ „Синьо цвете“ в края на октомври 2019г. и до Естония, гр.Талин, ДГ „Арбе“

Наблюдение на внедрени иновативни подходи на преподаване, методи за интерактивно обучение и ползване на ИКТ в детска градина „Синьо цвете“.

НОЕМВРИ 2019Г. Открити моменти пред родители и учители, практикум с учителите от детската градина, споделен опит пред учители от други детски градини.

 

ДЕКЕМВРИ 2019Г. Мониторинг и оценка на   напредъка спрямо заложените цели от първото обучение в ДГ „Синьо цвете“ – Румъния. Мониторингът се осъществява чрез непрекъснато набиране на количествени и качествени данни за всички дейности, които прилагат учителите по поекта, децата и детската градина.

Активна и редовна комуникация  с партньорите по проекта чрез имейл, чат сесии, он-лайн връзка.

ЯНУАРИ 2020Г. Резултатите от първата мобилност, представени на различни нива посредством срещи; открити уроци ; семинари  и други да  бъдат отчетени в мониторинговите карти.
ФЕВРУАРИ 2020г. Еко училище за малки и големи – включване  на ИКТ и призинтиране пред родители и деца на изработени от учителите електронен продукт- презентация на тема „Оцеляване сред природата“; „Как да открием вярната посока“; „Как да реагираме в беда“ ; „Да направим подслон“.
МАРТ 2020Г. Разпространение на проекта „Природата и съвременното преподаване в VII национален фолклорен конкурс за деца „Да съхраним традициите“ , в концерт-спектакъл на талантите „Кристално чисто“ на агенция „Фаворит“, Международен театрален фестивал по приказки на европески класици „Братя Грим“ , театрален фестивал „Коломбина“.
АПРИЛ 2020Г. Разпространение на проекта пред обществеността и включване в седмицата на гората – 1 април и ДПП „Шуменско плато“ – „Лесовъд за един ден“ в природен парк „Кьошкове“.

Второ наблюдение в края на април и началото на май 2019г.в Естония, град Талин, детска градина „Арбу“ и наблюдение и обучение близо до природата , с природни материали и здравословен начин на живот на децата- режимни моменти, уроци на закрито и открито, ситуации с използване на ИКТ.

МАЙ 2020Г. Внедряване наученото в групите на участващите, открити моменти и практикуми за споделяне на наученото с колегите, изработване на сувенири  и продукти от творческата дейност на децата.

Разпостранение на наученото чрез обучение на открито в мемориален комплекс „Създатели на българската държава“ споделено с родители и общественост.

ЮНИ 2020Г Курс по „Горска педагогика“ за учители съвместно със Североизточно горско предприятие, ДПП „Шуменско плато и преподавател от Лесотехнически университет –гр. София.

Мониторинг чрез отчитане на текущото състояние и изпълнение след второто посещение в, сравнени със заложените цели. Оценка на очакваното въздействие на реализирания проект  върху участниците, детската градина и децата.

Отчет на проекта