ПРОЕКТ „ТАНЦУВАЩИ С ВЪЛЧЕТА”
25.11.2015
Откриване на учебната 2018/2019г.
17.09.2018
Покажи всички

ПРОЕКТ „СВЕТЪТ НА МАЛКИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ”

Настоящият проект е изготвен във връзка с обявения конкурс от Министерството на околната среда и водите на тема “Обичам природата – и аз участвам” в рамките на Националната кампания

”За чиста околна среда” 2017 година

    Екологичното възпитание на децата е  приоритетна задача в предучилищното образование и е важно условие за формиране на екологична култура. В основата на екологичната култура стоят екологичните знания на децата за положително отношение и поведение към природата, за формиране и развиване на умения за опазването и възпроизводството ѝ. С помощта на иновативни образователни технологии  педагозите работят за постигане на екологични образователни цели – формиране на потребност у децата и техните родители за съхранение на жизнената среда, за поддържане на чиста природа,  за екологичното равновесие.

       Настоящият проект има за цел да продължи работата върху екологичното възпитание и познание на децата. Опазване и съхранение на природните дадености в района на детската градина чрез усвояване на знания, умения, отношение и формиране на ценности и нагласи, които да станат мотиви на поведение на действие у децата.

  • Предвиждаме да се извърши почистване на района на детската

градина, в което да участват децата и техните родители. Тази съвместна дейност ще допринесе за приобщаването на деца, родители и учители към необходимостта за поддържане на чиста природна среда.

  • Проектът предвижда закупуване и поставяне на кошчета за разделно

събиране на отпадъците, което ще доведе до усвояване на знания за събирането на отпадъците по видове и ползата от тяхното рециклиране.

  • Закупуване и поставяне на компостери за компостиране на

растителни отпадъци, отпадъци от плодове и зеленчуци, производство на компостирана тор необходима за природните опитни кътове, цветните алеи и кътове за всяка група.

  • Закупуване и монтиране на детски съоръжения, ремонтна дейност на

съществуващите  дворни съоръжения, за спортни занимания и игри на открито.

  • Обособяване на екосистеми за различните възрастови групи,

монтиране на дървени беседки, където децата ще могат да наблюдават  непосредствено обекти и явления, ще провеждат учебни ситуации и елементарни опити и експерименти.

  • Закупуване и монтиране на дървени пясъчници с капаци за всяка

група, където децата ще правят елементарни опити с пясък в сухо и мокро състояние.

  •  Закупуване и монтиране на дървени оградки за разделяне всяка

възрастова група и нейната екосистема.

  • Закупуване и засаждане на храсти около южната ограда на детската

градина, за опазване чистотата на тревните площи и въздуха в района на детската градина.

  • Ежедневните наблюдения, елементарните опити и изпълнението на

достъпни трудови поръчки в екосистемите спомагат за обогатяване знанията на децата, и на практическия им опит. Системните грижи в различните екосистеми на групите способстват по непринуден начин да се осъзнае ролята на светлината, топлината, влагата за правилния ѝ растеж и развитие.

    Децата овладяват знания за растителния и животински свят в естествените условия на детската градина, чрез непосредствени наблюдения на обекти и явления. Създават се естествени условия за целенасочено формиране на мотиви и норми на поведение в детското заведение и практическото им приложение в нови условия.

   Дейностите по проекта обясняват на децата взаимната връзка между природата и човека, за връзките и закономерностите на нейните явления,  което ще възпита трайни знания, умения, отношения и нагласи за екологично поведение на децата и техните родители, на трайна потребност от опазването ѝ.

   На основата на естетическите възприятия, естетически чувства и

непосредствения контакт с природната среда в детската градина се възпита емоционално-оценъчно отношение към природните дадености на детската градина като среда за релаксиране на децата и техните семейства.

   Реализирането на  Проекта „Светът на малките откриватели” повишава екологичната култура на подрастващите и техните родители, провокира обществеността да се ангажира с екологичните проблеми, формира представи, умения и отношения за екологосъобразно поведение в природния свят, полезни навици за разделно сметосъбиране и усет към

чиста околна среда, които ще доведат до значително подобряване на

условията на живот на децата.